tvbox配置接口地址 接口集合

3549c33f8712ff18c77f72481b52537f

TVbox官方下载地址: https://github.com/o0HalfLife0o/TVBoxOSC/releases

编辑器 PC Web版 CatVodTVJsonEditor

1.开源版 自用https://raw.liucn.cc/box/m.json https://agit.ai/liucn/box/raw/branch/main/m.json

tvbox配置接口地址

1 https://yydsys.top/duo/v.json   多多家庭接口站长大聪明

2 https://raw.liucn.cc/box/m.json  老刘备liucn

3 http://我不是.肥猫.love:63  持续维护肥猫

4 https://agit.ai/Yoursmile7/TVBox/raw/branch/master/XC.json  终南干货群南风

5 https://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/1.m3u8   云星家庭版接口云星日记

6 http://饭太硬.ga/x/o.json   ?神器推送饭太硬

7 http://home.jundie.top:81/top98.json       俊佬接口于俊

8 https://hutool.ml/tang    持续维护唐三

9 https://tvbox.cainisi.cf    持续维护菜妮丝xBPQ

10 https://raw.iqiq.io/lm317379829/PyramidStore/pyramid/py.json    持续维护霜辉月明

11 https://raw.iqiq.io/kebedd69/TVbox-interface/main/甜蜜.json    持续维护dlgt7

12 https://dxawi.github.io/0/0.json     持续维护dxawi/github️

13 http://101.34.67.237/config/3    持续维护小雅JS

14 http://shagua888168.3vdo.club   持续维护蓝魔

15 https://download.kstore.space/download/2863/01.txt  持续维护潇洒

16 https://download.kstore.space/download/2883/m3u8/dsj/guochan/mp1/1.m3u8  蚂蚁论坛D大

17 https://agit.ai/n/b/raw/branch/a/b/c.json   abc线路未知主人

18 https://agit.ai/nbwzlyd/xiaopingguo/raw/branch/master/xiaopingguo/xiaopingguo.json   小苹果TV小苹果

配置接口地址使用方法 设置-配置地址-输入配置地址(上面数据源1或数据源2)-确定即可

 

网络接口

https://agit.ai/mmmgit/tvbox/raw/branch/main/zzz1.json

https://drpy.owen10086.repl.co/config/2

https://raw.iqiq.io/leevi0709/duo/main/v.json

https://maoyingshi.cc/tiaoshizhushou/1.txt
https://maoyingshi.cc/tiaoshizhushou/2.txt
https://maoyingshi.cc/tiaoshizhushou/3.txt
https://maoyingshi.cc/tiaoshizhushou/4.txt
https://maoyingshi.cc/tiaoshizhushou/5.txt

https://gitea.com/Tangsan99999/NoWar/raw/branch/main/tang.bmp

(明文)

https://gitea.com/Tangsan99999/NoWar/raw/branch/main/tang.json

Jar包(给本地用户)
https://gitea.com/Tangsan99999/NoWar/raw/branch/main/custom_spider.txt
//主参考源
//https://raw.iqiq.io/liu673cn/box/main/m.json
//http://byyds.top/w.txt
//源质量高
//http://js.134584.xyz/json/pp87.json
//https://agit.ai/n/b/raw/branch/a/b/c.json
//https://神器每日推送.tk/pz.json
//http://刚刚.live/猫
//https://gitee.com/cool_white/videos-tool/raw/master/tv.json
http://120.53.102.254/tvb/py/

接口一:https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/tv-player/tvbox-line/main/tv/fj.json

接口二:
https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/ShadowDemon1997/CatVodSpiderJS/main/cfg.json

接口三:
http://0454dt.com/tvbox

接口四:
https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/tv-player/tvbox-line/main/tv/xymc.json

接口五:
https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/meowcf.json

接口六:
https://pastebin.com/raw/gtbKvnE1

接口七:
https://pastebin.com/raw/sbPpDm9G

接口八:
https://0a.fit/X000

接口九:
https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/chengxueli818913/maoTV/main/44.txt

接口十:
https://raw.liucn.cc/box/m.json

接口十一:
http://xn--4bra.live/%E7%8C%AB

接口十二:
http://wp.anxwl.cn/down.php/279a2174e2ba2f0d34002af90e94ec2e.txt&zn777

接口十三:
https://out.zxglife.top/down.php/05ad8a16e71ebb56b4ff3d719ab3963f.txt&zn777

接口十四:
https://pan.tenire.com/down.php/079e7bb5c863b4ba37bc07a712188423.txt&zn777

接口十五:
http://0454dt.com/tvbox

接口十六:
http://s.nxw.so/vip

接口十七:
http://maoyingshi.cc/tvbox/%E4%BA%91%E6%98%9F%E6%97%A5%E8%AE%B0/1.m3u8

接口十八:
https://raw.githubusercontent.com/chengxueli818913/TVBox/main/sc.json

接口十九
http://111.67.196.181/mtv/270.txt

接口二十:
http://152.136.125.181:81/MM/dianbos/xianlu00.json

接口二十一:
http://152.136.125.181:81/MM/dianbos/junbujianPro.json

接口二十二
http://152.136.125.181:81/MM/dianbos/zhoushijie.json

接口二十三
http://152.136.125.181:81/MM/dianbos/yeshijieB.json

接口二十四
http://miaotvs.cn/osc

接口二十五
http://刚刚.live/猫

接口二十六
http://js.134584.xyz/json/pp87.json

接口二十七:
https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/meowcf.json

接口二十八
https://download.kstore.space/download/2863/01.txt

接口二十九
https://agit.ai/n/b/raw/branch/a/b/c.json

接口三十
https://raw.iqiq.io/liu673cn/box/main/m.json

接口三十一
https://dxawi.github.io/0/0.json

接口三十二:https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/tv-player/tvbox-line/main/tv/pyn.json

接口三十三:https://raw.fastgit.org/once678/looktv/main/tvbox8.json

接口三十四:http://13.124.54.4:53743/txt/pycms2.json

接口三十五:http://54.190.16.1:58928/txt/pycms2.json

接口三十六:http://vv.run-ap-south1.goorm.io/txt/pycms2.json

接口三十七:https://home.cai512.eu.org/a.json

网络接口

http://47.242.90.42:8888/down/2YPZ9Cq8lp8L

https://agit.ai/Yoursmile7/TVBox/raw/branch/master/XC.json

http://byyds.top/w.txt

https://agit.ai/Yoursmile7/TVBox/raw/branch/master/XC.json

https://agit.ai/hu/hcr/raw/commit/f8e9c10309a533e5b06df133f859c45cb91f4731/0ER.txt月光宝盒

http://byyds.top/w.txt

https://www.cai512.eu.org/a.json

https://gitea.com/Yoursmile/TVBox/raw/branch/main/XC.json

https://gitea.com/nb/kls/raw/branch/master/a9.json

https://gitea.com/hfr1107/TVBox/raw/branch/main/sc.json

https://pastebin.com/raw/sbPpDm9G

https://kjsc0310.github.io/tvy/jk9.json

https://wds.ecsxs.com/223843.txt

https://dxawi.github.io/0/0.json

https://www.ahhhhfs.com/43055

https://cn.kstore.space/download/2710/zn777/kaisu220821.txt

https://out.zxglife.top/down.php/5da920895444ba485dde96b5425b8a67.txt

https://try.gitea.io/zn777/yshz/raw/branch/main/gitea824.txt

https://pan.tenire.com/down.php/2664dabf44e1b55919f481903a178cba.txt

https://apis.fanyeyun.com/down.php/2664dabf44e1b55919f481903a178cba.txt

http://wp.anxwl.cn/down.php/5219c327b90a65fc2020c77ba6dc6911.txt

http://home.jundie.top:81/TVBox/yosakoi.json

http://s.nxw.so/vip

https://raw.liucn.cc/box/m.json

http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/29899/box2.json?sign=3cVyKZQr3lFAwdB3HK-A7h33e0MnmG6lLB9oWlvSNnM%3D%3A0

https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/chengxueli818913/maoTV/main/44.txt

https://download.kstore.space/download/2863/01.txt

https://dxawi.github.io/0/0.json

https://agit.ai/n/b/raw/branch/a/b/c.json

https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/meowcf.json

https://cdn.staticaly.com/gh/XuQqu/PinkBird/main/normal.json

https://notabug.org/imbig66/tv-spider-man/raw/master/%E9%85%8D%E7%BD%AE/0801.json

https://ju.binghe.ga/4.txt

http://xn--4bra.live/gg.json

https://box.okeybox.top/tv/shyi.json

https://box.okeybox.top/tv/vyo2.json

https://box.okeybox.top/tv/5gup.json

https://box.okeybox.top/tv/fj0p.json

https://box.okeybox.top/tv/2wti.json

https://box.okeybox.top/tv/64u1.json

https://box.okeybox.top/tv/fj0p.json

https://box.okeybox.top/tv/o5oh.json

https://box.okeybox.top/tv/iw3y.json

https://box.okeybox.top/tv/sx39.json

https://box.okeybox.top/tv/91qn.json

https://gitea.com/xyyx/TVBox/raw/branch/main/tv.json

https://gitea.com/kanwidgg/kankan/raw/branch/main/0821XC/XC.json

https://gitea.com/jiaojiao/jiaojiao/raw/branch/

接口1.https://cdn.staticaly.com/gh/liu673cn/box/main/m.json
接口2.https://gitee.com/ajin0913/tvbox/raw/main/TV.txt
接口3.https://ghproxy.com/
https://raw.githubusercontent.com/c120487/00/main/00315.txt

接口5.http://zb-iptv.tk/18.json
进口6.https://ghproxy.com/
接口7.https://raw.githubusercontent.com/franksun1211/TVBOX/main/fuli.json
接口8.https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/Guard-H/tvbox/main/cr/cr.json
接口9.https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/2hacc/TVBox/main/H/h

https://qiu.moe/m3u8(强中强荐)
https://dashu0754.com/wp-content/uploads/接口.txt(强荐555失效)
https://raw.liucn.cc/box/m.json(强中强荐)
http://byyds.top/w.txthttp://xn--4bra.live/%E7%8C%AB
http://miaotvs.cn/osc(强荐)
http://js.134584.xyz/json/pp87.json(强荐)
https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/meowcf.json(强中强荐)
https://download.kstore.space/download/2863/01.txt(强中强荐)
http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/53298/shuangbo.json?sign=XBqlHHmUDZNVGxlAYJIpr8omJDi-xwcUAsZUn2Jha7k%3D%3A0(刘公子网络源接口)
https://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/bili.json(云星强)
https://sourl.cn/mMiptf(强口挂一部分)
http://fcys.xyz/102/c.json(挂一部分)
https://share.nite07.com/api/v3/file/source/20889/boxzy.json?sign=4zM1VDZ3fmEr6yQAsULp_PMzzyLguYN9wKwDP5Bq4hY%3D%3A0(强荐小苹果)
https://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/1.m3u8(推荐有维护)
https://agit.ai/nbwzlyd/xiaopingguo/raw/branch/master/xiaopingguo/xiaopingguo.json(强推)
https://神器每日推送.tk/pz.json(强推)
http://152.136.125.181:81/MM/dianbos/junbujianPro.json(强推)
https://agit.ai/n/b/raw/branch/a/b/c.json(强)
https://raw.iqiq.io/liu673cn/box/main/m.json(强)
http://www.dmtv.ml/mao/mao.php?type=single(强中强哔哩合集293有效)
https://gitea.com/danger/box/raw/commit/95170124a55aa9def129118c1760d0d745e443ca/tvbox.json(强推)
https://try.gitea.io/xcxc8/mytv/raw/branch/main/TV.json(强推)
https://gitea.com/ygfxz/mao/raw/branch/main/111.json(永远的神100+强荐)

https://cdn.staticaly.com/gh/liu673cn/box/main/m.json
https://gitee.com/ajin0913/tvbox/raw/main/TV.txt
https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/c120487/00/main/00315.txt

http://zb-iptv.tk/18.json
https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/franksun1211/TVBOX/main/fuli.json
https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/Guard-H/tvbox/main/cr/cr.json
https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/2hacc/TVBox/main/H/h

1 https://e40.cn/yyds 或 https://0a.fit/yyds VIP接口请关注 站长自己维护
2 https://raw.liucn.cc/box/m.json 老刘备 liucn
3 https://agit.ai/Yoursmile7/TVBox/raw/branch/master/XC.json 终南干货群 南风
4 https://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/1.m3u8 云星家庭版接口 云星日记
5 https://神器每日推送.tk/pz.json 🤪神器推送 每日神器
6 http://刚刚.live/猫 浏览器无法直接访问 刚刚
7 https://e40.cn/ygbh 或 http://dlj.bz/yue 月光宝盒接口 一影视
8 http://miaotvs.cn/osc 持续维护 太阳
9 https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/meowcf.json 持续维护 CH猫友
10 https://raw.iqiq.io/kebedd69/TVbox-interface/main/甜蜜.json 持续维护 dlgt7
11 https://dxawi.github.io/0/0.json 持续维护 dxawi/github
12 https://wds.ecsxs.com/223843.txt 猫影视早期接口 未知主人
13 https://agit.ai/n/b/raw/branch/a/b/c.json 持续维护 未知主人
14 https://download.kstore.space/download/2863/01.txt 持续维护 潇洒
15 https://raw.fastgit.org/once678/looktv/main/tvbox8.json 持续维护 未知主人

THE END