Bulk Crap Uninstaller- 免费开源Windows软件卸载工具

Bulk Crap Uninstaller是一款免费开源的Windows软件卸载工具,体积为77MB。它可以批量卸载各类软件,包括游戏和应用程序,确保卸载干净,不留痕迹,从而保证系统的纯净、安全和稳定。该工具操作简单,用户只需跟随提示点击选项即可完成卸载。它还能自动扫描并删除残留文件和注册表内容,适用于便携或未注册的程序。

Bulk Crap Uninstaller下载地址

官网:https://www.bcuninstaller.com/

GitHub:https://github.com/Klocman/Bulk-Crap-Uninstaller

 

THE END